Senior Talent Management & Organization Development Executive

2024-02-29
Negotiation
Application deadline closed.

Job Description

 • Hỗ
  trợ triển khai Hệ thống Đánh giá Hiệu quả công việc
  cá nhân trên quy mô toàn công ty

 • Tham
  gia xây dựng Quy định, Chính sách và các tài liệu liên
  quan đến Thiết lập Mục tiêu và Đánh giá Hiệu quả
  công việc cá nhân

 • Hướng
  dẫn các đơn vị trong việc triển khai hệ thống Đánh
  giá hiệu quả công việc và các giải pháp giúp quản
  lý, nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên

 • Hỗ
  trợ xây dựng và tư vấn điều chỉnh cơ cấu tổ chức
  theo hướng tinh gọn, hiệu quả

 • Hỗ
  trợ các đơn vị xây dựng cơ cấu tổ chức,chức năng
  nhiệm vụ của các Khối/Phòng ban phù hợp với chiến
  lược, mô hình kinh doanh và mục tiêu kinh doanh.


 • vấn các đơn vị trong việc xây dựng Mô tả công việc
  (JD); thẩm định các JD phù hợp với cơ cấu tổ chức,
  chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 • Hỗ
  trợ xây dựng khung cấp bậc nội bộ, rà soát danh mục
  chức danh phù hợp với khung cấp bậc và JD

 • Hỗ
  trợ các đơn vị xây dựng Ma trận Phân nhiệm (RASCI);
  rà soát và cập nhật RASCI toàn công ty đảm bảo tính
  phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ


Requirements


 • kiến thức về Đào tạo hoặc Phát triển Nguồn nhân
  lực, Phát triển tổ chức

 • Ưu
  tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai đánh giá
  hiệu quả công việc cho CBNV


 • 3 – 4 năm kinh nghiệm về lĩnh vực
  Nhân
  sự


 • tư duy logic, cẩn thận, chỉnh chu
  .


 • tư duy về phân tích dữ liệu

 • Thành
  thạo Word, Excel, PowerPoint.

 • Tiếng
  Anh tối thiểu 6.5 Ielts hoặc tương đương


Benefits

 • Lương
  thưởng hấp dẫn, review lương 2 lần/năm

 • Thời
  gian làm việc linh hoạt, nghỉ thứ 7 & CN

 • Gói
  bảo hiểm sức khỏe vượt trội lên tới $3000/năm

 • Môi
  trường trẻ trung, năng động với nhiều hoạt động
  trong năm